sk
Vrátiť sa späť

Drevený kostolík Kalná Roztoka

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Jána Krstiteľa, 1750

Drevený gréckokatolícky chrám v Kalnej Roztoke bol postavený koncom 18. stor., v roku 1750. Je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Drevená cerkov je v súčasnosti "v kožuchu", tzn. je omietnutá a obielená vápnom v snahe uchrániť chrám pred nepriaznivým počasím. Napriek tomu, že vďaka omietke vytvára dojem jednoliatej murovanej stavby je to trojdielny, trojpriestorový, jednovežový chrám s dvoma krížmi. Konštrukcia je klasická, zrubová, u veže stĺpová. Celá strecha chrámu ako aj samotná veža je pokrytá šindľami.

 

Na cibuli veže ako aj nad svätyňou je trojramenný kríž. Vchod do chrámu je zo západnej časti do predsiene. Bohato vyrezávaný ikonostas predeľuje jednotlivé časti chrámu. Má päťradovú architektúru, s ikonami rozmiestnenými na piatich poschodiach. Pochádza z konca 17. a 18. stor. Prvý, hlavný rad tvoria ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikona sv. Jána Krstiteľa, patróna chrámu. Diakonské dvere nie sú osadené krídlami. Cárske dvojkrídlové dvere sú osadené šiestimi medailónmi, štyrmi evanjelistami dole a Zvestovaním hore. Nasleduje druhý rad sviatkov, kde je uprostred ikona Poslednej večere s dvanástimi apoštolmi. Tretí, apoštolský rad obsahuje ikony apoštolov, uprostred je ikona Krista Veľkňaza s Bohorodičkou a sv. Jánom. Štvrtý rad prorokov pozostáva zo šiestich medailónov s dvojicami postáv.

 

Vrch ikonostasu chýba. Piaty rad, t. j. ikony hlavným radom sú tieto: Kristus sa zjavuje sv. biskupovi Mikulášovi, sv. Peter a Pavol, sv. Peter a Pavol. Chrám bol prvýkrát obnovený v roku 1839. Pri chráme je drevená zvonica, v ktorej sú zavesené dva zvony, jeden z roku 1908 a druhý z roku 1933. Objekt zvonice je položený na nízkom kamennom základe s veľmi jednoduchou konštrukciou. Vrch veže je obložený šindľom a je zakončený trojramenným krížom. Reštaurovanie zvonice prebehlo v rokoch 1988-1989. Posledné kompletné reštaurovanie chrámu a zvonice sa uskutočnilo v rokoch 2002-2004.